Aydınlatma Metni

Kamoto.com.tr (Bundan böyle “Web Sitesi” olarak anılacaktır) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve Web Sitesi’nın kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Web Sitesi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

E-posta            : izmir@kamoto.com.tr

İnternet sitesi   : www.kamoto.com.tr

MADDE 2: KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI

Kişisel veriler tarafımızca aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • .İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek  

 • .Kurumsal iletişimi sağlamak  

 • .Web Sitesi güvenliğini sağlamak  

 • .İstatistiksel çalışmalar yapabilmek  

 • .İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek  

 • .Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak  

 • .Web Sitesi ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak  

 • .Yasal raporlamalar yapmak  

 • .İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek  

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Müşterilere ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Web Sitesi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Web Sitesi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Web Sitesi tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Web Sitesi’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Web Sitesi’nin ve Web Sitesiyle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde Web Sitesinin iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel veriler; internet sitesi, mobil uygulama ve sosyal mecralardaki bilgi ve talep formları, akıllı telefonlara indirilen aplikasyonlar gibi elektronik ortamlar aracılığıyla yahut fiziki ortamlarda toplanmaktadır. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdadır:

 • .Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,  

 • .Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması  

 • .Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Web Sitesinin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması  

 • .Kişisel verilerin Web Sitesinin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması  

 • .Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi  

 • .Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması  

MADDE 5: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve Web Sitesi’ne başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

 • .Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme  

 • .Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme  

 • .Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme  

 • .Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme  

 • .Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme  

 • .Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme  

 • .(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme  

 • .İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme  

 • .Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme  

Saygılarımıza;

Çerez politikası

Çerezler (cookies), internet siteleri tarafından bilgisayarınıza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. AB Gizlilik ve Elektronik İletişim Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerin sonucu olarak, rızası alınmadan kullanıcı bilgilerini toplamak üzere çerez (cookies) kullanmak artık yasa dışıdır. Çerezler (cookies) ve internet kullanıcı gizliliği medyada çokça tartışıldı ve yönetmelikte yapılan değişikliklerle kullanıcıların bizimki gibi internet sitelerinin hakkınızda ne tür bilgiler depoladığını öğrenmeleri ve kontrol edebilmelerini kolaylaştırmak amaçlandı.

Çerezleri (cookies) neden kullanıyoruz?

KamOtoNet, çerezleri (cookies) bir dizi nedenden ötürü kullanır. Sitemizin Haritalar ve Kılavuzlar Gezi mağazası gibi çerez (cookie) kullanımının gerekli olduğu bazı bölümleri vardır ve bunlarsız ürünlerimizi satın almanız mümkün olmayacaktır.

Daima sitemizi geliştirmenin ve onun ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi almanızı sağlamasının yollarını arıyoruz. Bunu yapmak için sitemizi nasıl kullandığınızı anlamak bizim için önemli.

Çerezler (cookies) ayrıca size daha güzel ve daha zengin bir deneyim yaşatmamıza yardım eder. Örneğin, ilginç bulduğunuz bir şeyi Facebook'ta beğenmek (like) veya Tweet atmak isteyebilirsiniz, çerezler (cookies) bunu kolaylaştırır. Ürünlerimizi nereden satın alacağınızı öğrenmek istediğinizde çerezler (cookies) bilgiyi geçici olarak saklayarak ve örneğin bayilerimizin arz ettiklerini görmenizi sağlayarak buna yardımcı olurlar.


Çok uzun listeler yerine, çerezlerimizi kullanım tiplerine göre kategorilere ayırdık. Onları Önemli, İstatistiksel, İşlevsel ve Takip başlıkları altında kategorize ettik.

Sizi nasıl bilgilendiriyor ve rızanızı nasıl alıyoruz?

Herhangi bir KamOtoNet sitesine ilk defa girdiğinizde, KamOtoNet ve / veya KamPar ’ın sitelerinde, bu İlkede belirtildiği gibi, çerez (cookie) kullanımı ile ilgili sizi uyaran bir banner ekranınızın üzerinde belirecektir. Banner, daha fazla bilgi isteyip isteyemeyeceğinizi soracak ve bu sayfaya link sağlayacaktır. Uyarıyı göz ardı ettiğinizde ve siteyi kullanmaya devam ettiğinizde bu seçiminizi kaydetmek üzere bilgisayarınıza bir çerez (cookie) yerleştireceğiz ve siteye sonradan girişiniz ilgili siteye özel çerezlerin (cookies) kullanımına rıza gösterdiğiniz anlamına gelecektir. Siteye yapacağınız gelecek ziyaretlerinizde uyarı bannerı ekranda gözükmeyecektir fakat tarayıcı ayarları vasıtasıyla çerezleri (cookies) istendiğinde silme seçeneği tüm kullanıcılar için açıktır.

Tüm veya bazı çerezleri silmeyi seçtiğinizde çerezlerin silinmesi halinde site kullanımının etkileneceğini unutmayın ve çerezleri devre dışı bıraktığınız bilgisayar paylaşılan bir sistemse bu silme işlemi bilgisayarın tüm kullanıcılarını etkileyecektir.


İnternet tarayıcınızın Yardım bölümü, Çerez (cookie) ayarlarını yapmanıza yardım edecektir.